I-16 Type 24 Polikarpov / Kuomintang.

Kit HOBBYCRAFT.