I-16 Type 24 Polikarpov / Kuomintang

Kit HOBBYCRAFT.